Wat is een onderhandse lening? Alles wat je moet weten

1. Wat is een onderhandse lening?

Een onderhandse lening is een lening die wordt aangegaan tussen twee partijen zonder tussenkomst van een financiële instelling, zoals een bank. Dit soort leningen vindt meestal plaats tussen familieleden, vrienden of bekenden. Het is een lening op basis van vertrouwen, waarbij zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer afspraken maken over de voorwaarden, zoals de looptijd, rente en aflossing. Onderhandse leningen kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld het kopen van een woning, het starten van een bedrijf, het financieren van studies of het opknappen van een huis.

2. Soorten onderhandse leningen

Er zijn verschillende soorten onderhandse leningen, waaronder:

 • Annuïtaire lening: bij deze lening wordt het bedrag in gelijke termijnen terugbetaald, inclusief rente. De rente neemt af gedurende de looptijd van de lening, omdat de resterende hoofdsom steeds kleiner wordt.
 • Lineaire lening: bij deze lening wordt de lening in gelijke delen afgelost. In het begin zijn de maandlasten hoger, maar deze worden lager naarmate de lening wordt afgelost.
 • Aflossingsvrije lening: bij deze lening betaalt de kredietnemer alleen rente gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd dient de volledige lening in één keer te worden afgelost.

3. Hoeveel mag je onderhands lenen?

Er is geen wettelijk maximumbedrag voor onderhandse leningen. Dit betekent dat je in principe zoveel mag lenen als jij en de kredietverstrekker overeenkomen. Echter, het is belangrijk dat de kredietnemer in staat is om de lening terug te betalen. Beide partijen moeten zich comfortabel voelen met de overeengekomen voorwaarden. Het is aan te raden om realistische bedragen en aflosperiodes af te spreken.

4. Hoogte van de rente

De rente op een onderhandse lening is vaak vrij te bepalen tussen de kredietverstrekker en de kredietnemer. Toch moet de rente aan enkele regels voldoen. Zo mag de rente niet te hoog zijn, omdat dit kan worden gezien als een vorm van woekerrente. Daarnaast moet de rente reëel en marktconform zijn, aangezien de Belastingdienst hierop controleert. Het is verstandig om een rente af te spreken die vergelijkbaar is met de rente bij reguliere geldverstrekkers.

5. Het contract vastleggen

Het is belangrijk om een schriftelijke overeenkomst op te stellen waarin alle afspraken rondom de onderhandse lening worden vastgelegd. In het contract moeten in ieder geval de volgende zaken worden opgenomen:

 • Het geleende bedrag;
 • De looptijd van de lening;
 • De rente;
 • Aflossingstermijnen en -bedragen;
 • Eventuele zekerheden (zoals een hypotheekrecht op een woning);
 • Wat er gebeurt bij eventuele betalingsachterstanden;
 • Hoe de lening wordt afgehandeld bij overlijden van een van de partijen.

Het is aan te raden om het contract door een jurist of notaris te laten controleren om problemen in de toekomst te voorkomen.

6. Hypotheekrenteaftrek bij een onderhandse lening

Indien de lening wordt gebruikt voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning, kan de rente op de lening fiscaal aftrekbaar zijn. Voorwaarde hiervoor is dat de lening in maximaal 30 jaar annuïtair of lineair wordt afgelost en dat de kredietnemer de lening registreert bij de Belastingdienst. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de kredietnemer de betaalde rente aftrekken in box 1 van de inkomstenbelasting.

7. Particuliere lening opgeven bij de Belastingdienst

Als je een onderhandse lening aangaat voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van je eigen woning, dan moet je deze lening opgeven bij de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De kredietverstrekker is verplicht om de lening aan te geven in box 3 als een vordering op de kredietnemer. Eventuele rente-inkomsten uit de lening behoren voor de kredietverstrekker ook tot het belastbare vermogen in box 3.

8. Voordelen particuliere lening en kanttekeningen

Er zijn diverse voordelen verbonden aan een particuliere lening, zoals:

 • Meer flexibiliteit en vrijheid in het bepalen van voorwaarden;
 • Meestal lagere rente dan bij een lening via een bank;
 • Een particuliere lening kan sneller worden afgehandeld dan een reguliere lening;
 • De mogelijkheid om extra af te lossen zonder boete.

Daarnaast zijn er enkele kanttekeningen bij onderhandse leningen:

 • Het risico op onenigheid of conflicten tussen partijen, bijvoorbeeld bij betalingsachterstanden;
 • De kredietverstrekker loopt het risico zijn geld niet terug te krijgen;
 • Zowel kredietverstrekker als kredietnemer lopen mogelijk risico op belastingaanslagen als zaken niet volgens de regels zijn afgehandeld.

9. Geld terugkrijgen bij een onderhandse lening

Het is belangrijk om goede afspraken te maken over de aflossing van de lening, om ervoor te zorgen dat de kredietverstrekker zijn geld terugkrijgt. In het geval van betalingsachterstanden of problemen bij de aflossing, is het aan te raden om tijdig in gesprek te gaan met elkaar en gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien nodig kunnen partijen juridische stappen ondernemen om het geld terug te vorderen.

10. 5 tips voor onderhands lenen

 1. Maak duidelijke afspraken over de lening en leg deze vast;
 2. Zorg voor een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend;
 3. Laat het contract controleren door een jurist of notaris;
 4. Houd rekening met de fiscale gevolgen van de lening;
 5. Communiceer open en eerlijk over eventuele problemen en betaalachterstanden.

11. Waarop letten bij een onderhandse lening?

Bij het aangaan van een onderhandse lening is het belangrijk om op een aantal zaken te letten:

 • Zorg voor een duidelijke, schriftelijke overeenkomst;
 • Houd rekening met juridische en fiscale gevolgen;
 • Beoordeel het risico op betalingsachterstanden;
 • Communiceer open en eerlijk over eventuele problemen;
 • Lever bewijsstukken van gemaakte afspraken aan de Belastingdienst indien nodig;
 • Weeg de voor- en nadelen af alvorens een onderhandse lening aan te gaan.

12. Voor- en nadelen van een onderhandse lening

Er zijn zowel voor- als nadelen verbonden aan een onderhandse lening:

Voordelen Nadelen
Flexibiliteit en vrijheid in het bepalen van voorwaarden Risico op onenigheid of conflicten tussen partijen
Lagere rente dan bij een lening via een bank Risico voor kredietverstrekker om geld niet terug te krijgen
Snellere afhandeling dan bij een reguliere lening Mogelijk risico op belastingaanslagen bij onjuiste afhandeling
Mogelijkheid tot extra aflossen zonder boete

Alvorens een onderhandse lening aan te gaan, is het belangrijk om alle voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen en eventuele risico’s in kaart te brengen.

Ik en Katie, 55 jaar en ik weet veel van Leningen, geld en krediet ;)